وروستي

بنچ مارک Bench mark

بنچ مارک Bench mark :

از یک نقطه ویا هم علامه ثابت میباشد که کوردینات آن ها نظربه محورهای N-E-Z توسط

GPS ویا هم توسط میتود دستی یا فورمول مشخص میشود.

بنچ مارک ها به دودسته تقسیم شده است

.1 بنچ مارک ها اساسی

.2 بنچ مارک ها فرعی یا کمکی

:1 بنچ مارک ها اساسی:

این نوع بنچ مارک ها در شروع پروژه به شکل جوره ساخته میشود. بخاطر station و Back site

کوردینات این نوع بنچ مارک ها توسط GPS و یا توسط میتود دستی گرفته میشود. وبعدا بالای

کوردینات آن ها عملیه Resection انجام میشود.

N

E

N= +

E= +

N = 44835735483 E = 5144385847

شش ر قم هفت رقم

عمق این نوع بنچ مارک ها از 0.8 m — – – 1.5 m میباشد.

:2 بنچ مارک ها کمکی:

این نوع بنچ مارک ها در امتداد پروژه در ساحه هموار در هر یک کیلومتر ) 1km ( و درساحه

ناهموار نظر به ساحه ساخته میشود. این نوع بنچ مارک ها به شکل تاقه ساخته میشود.

کوردینات این نوع بنچ مارک ها توسط توتل استیشن گرفته میشود واین بنچ مارک ها نظر به بنچ

مارک های اساسی کوچکتر ساخته میشود.

شرایط ساختن بنچ مارک ها:

.1 بنچ مارک باید در ساحه امن ساخته شود.

.0 بنچ مارک باید کانکریتی ساخته شود.

.2 بین بنچ مارک ها باید ساحه دید موجود باشد.

.4 هر بنچ مارک باید به یک نام مشخص نامیده شود.

.5 ساحه دید بنچ مارک ها باید زیاد باشد

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*