وروستي

تطبق نقشه های سرک، ساختمان، کانال ، پل وغیره : ,Layout ting out(S.O)tse

در قدم اول کوردینات Center line سرک،کوردینات گولائی،کوردینات پلچک ها،کوردینات سیل برد

ها و غیره در دیزاین داده میشود بعدا توتل را بالای بنچ مارک Station عیار نموده بعدا توتل استیشن

را روشن کرده به Menu رفته از مینو S O را انتخاب وانتر نموده بعدا در Stn.Ourientation

کوردینات بنچ مارک Station معرفی وبعدآ S-O data راانتر مینمایم یک صفحه جدید ظاهر میشود

که دران صفحه کوردینات نقاط مطلوب را معرفی و ok مینمائیم بعدا یک صفحه جدید دیگر ظاهر

میشود در این صفحه DHA و  دلتا H ظاهر میشود . DHA و  دلتا H باید صفر شود تا موقعیت

حقیقی نقطه دریافت شود.

H عبارت ازتفاوت فاصله افقی میباشد.

DHA عبارت از زاویه بین سمنت اصلی وسمت فرعی میباشد یا تفاوت زاویه افقی میباشد باید

صفرشودتاجهت نطقه مشخص شود.

:DHA توسط دوران افقی توتل استیشن صفر میشود وقتیکه DHA صفرشد حرکت ماشین را قفل

نموده بعدا Rod Man را به همان سمت تاوقت به طرف چپ و راست رهنمائی مینمائیم که Target

از تلسکوب دیده شود بعدا تلسکوب را به منشور آن توجع وبعدا OBS را انتر مینمائیم

در مقابل دلتا H یک قیمت ظاهر میشود اگر قیمت ظاهر شده مثبت بود بهمان اندازه Rod Man

باید پیش بیاید و اگر قیمت ظاهر شده منفی بود باید Rod Man بهمان اندازه عقب برود تادلتا H

صفر شود.وقتیکه DHA ودلتا H صفر شود همان موقیعت حقیقی نقطه می باشد توسط سیخ نشانی

مینمائیم.

نوت: در این پروسه باید Target عمود یعنی به آبترازو گرفته شود در غیر آن موقیعت حقیقی نقاط

دریافت نمیشود.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*