وروستي

خط اندازی ساختمان ها بل ها وغیره set out line

درقدم اول کوردینات P1,P2 یعنی دوکنج تعمیر دردیزاین داده میشود بعدآ توتل ستیشن بالای بنچ

مارک ستیشن سیت نموده بعدآ به P2 رفته از P2 منیو راانتخاب وانتر نموده بعدآ Set out line را

انتخاب وانترنموده بعدآ در stn.Orentation کوردینات بنچ مارک ها را معرفی نموده بعدآ define base line را انتخاب وانتر نموده بعدآ کوردینات P1 رامعرفی و OK نموده بعدآ کوردینا ت P2

رامعرفی و ok مینمایم یک صفحه جدید ظاهر میشود درآن صفحه H calc یعنی فاصله بین P1 و p2

رانشان میدهد باید مطابق بلان یا نقشه باشد و Scale x , Scale y باید 1:1 انتخاب شود بعدآ صفحه

مذکور را ok نموده و point را انتر مینمایم یک صفحه جدید ظاهر میشود درآن صفحه line به

امتداد خط مستقیم کوردینات را محاسبه مینماید و offset به دوطرف خط مستقیم کوردینات را محاسبه

مینماید بعدآ کوردینات ظاهر شده توسط setting out به روی زمین تطبیق مینماییم تا موقعیت حقیقی

ساختمان تثبیت شود .

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*