وروستي

سروی و اهداف اساسی آن

تعریف سروی

علم و فن اندازه گیری می باشد که موقعیت های ارتفاع و افقی نقاط را بروی زمین تعین و تثبیت می

نماید مثل : سرک ها، ساختمان ها، کانال ها وغیره

هداف اساسی سروی:

تعین و تثبیت نقاط بروی زمین می باشد

سروی به دو دسته تقسیم شده است

.1 سروی مقدماتی

.2 سروی تخنیکی

1 سروی مقدماتی:

در این نوع سروی در قدم اول سروی اجتماعی جمع آوری معلومات موجود ه ساحه وتعین بنچ

مارک ها شامل میباشد .

2 سروی تخنیکی :

این نوع سروی توسط سامان آلات دقیق مانند توتل استیشن ، لیول و GPS بخاطر معلوم نمودن

عوارض زمین انجام می شود.

کوردینات:

N – E – Z

موقعت های افقی

موقعت های ارتفاعی

کوردینات:

عبارت از مشخصات یک نقطه میباشد که یک نقطه را نظر به محورهای X – Y – Z ویا هم N- E –Z مشخص می سازد.

در افغانستان کوردینات همیشه قیمت ها مثبت را به خود اختیار می نماید بخاطر که در زون اول کره

زمین قرار دارد.

قیمت N هیمشه هفت رقم وقیمت E همیشه شش رقم و Z نظر به ساحه تفاوت میکند.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*