وروستي

معرفی نمودن کوردینات بنچ مارک ها به توتل استیشن

در قدام اول توتل را بالائی BM(Stn) عیار نموده وبعدا توتل را روشن مینمائیم بعدا به page1 رفته

و از page1 Coord را انتخاب وانتر مینمایم بعدا یک صفحه جدید ظاهر میشود که دران صفحه

در STN.Orientation کوردینات بنچ مارک اولی یعنی Station معرفی مینمایم بعدا

Point Number Instrument hight

Description COD

را معرفی و توسط F3 باید Coord را انتخاب وانتر وبعدا کوردینات بنچ مارک Back site

(BM(BS)) را معرفی و OK می نمائیم.

بعدا یک صفحه جدید ظاهر میشود وبعدا Target بالای BM(BS) گرفته و تلسکوب را به نوک آن

توجع و Yes را انتر می نمائیم بعدا تلسکوب را به منشور آن توجه و OBS را انتر می نمائیم بعدا

کوردینات جدید به روی صفحه توتل ظاهر میشود وکوردینات ظاهر شده را با کوردینات BM(Bs)

مقایسه نموده وباید یکسان باشد و اگر یکسان نباشد عملیه را دوباره انجام می دهیم تا کوردینات ظاهر

شده با کوردینات BM(BS) یکسان شود.

بعدا آن را Record نموده و Target height و Description cod را معرفی می نمائیم بعدا

Target بالائی تمام نقاط مطلوب گرفته وبالائی هر نقطه مطلوب OBS را انتر نمائیم گوردینات

نقاط مطلوب بدست میآید بعدا هر کدام آن را Record نموده و Target height و Description cod را معرفی می نمائیم.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*