وروستي

کندکاری وبرکاری سرک ، وکندکاری جویچه ها پلچک ها وغیره

Road Cutting and filling ,Culvert&Dranige Exaction

-1 Road Cutting and filling

درقدم اول قیمت های F.R.L(Finish Road level) یعنی ارتفاع طبقه آخری سرک و Elevation

بیچ مارک ها دردیزاین داده میشود بعدآ به خاطر کندکاری وبرکاری سرک باید قیمت های

R.G.L(Road Ground level ) یعنی طبقه زمین سرک که بالای انها طبقات سرک انداخته میشود

بدست بیاوریم ضخامت مجموعی طبقات سرک (Sub gread ,sub base ,base course ,asphalt )

راجمع نموده بعدآ آنراز F.R.L تفریق مینمایم قیمت های R.G.L بدست میاید درتمام ستیشن ها بعدآ

قیمت های R.G.L درتمام ستیشن ها درجدول نوشته بعدآ تمام قیمت ها R.G.L از Hi تفریق مینمایم

قیمت ها ی RL یعنی قرئت های ستاب بدست میاید درتمام ستیشن ها بعدآ ستاب بالای ستشن های

مطلوب گرفته تا وقتی بالا وبائین مینمایم تا که قیمت RL ازلیول دیده شود

مثلآ درجدول ذیل

RL

R.G.L

Hi

BS on Benchmark

Bench marks

Station

1.3

1824.001

1825.30

1.30

1824

0+000

1.844

1823.456

0+020

1.18

1823.120

0+040

2.87

1822.430

0+060

1.34

1823.959

0+080

2.32

1822.980

0+100

3.33

1821.97

0+120

درجدول ذکرشده قیمت های RL درستیشن های مطلوب بدست آمد بعدآ ستاب بالای ستیشن های

مطلوب گرفته قرئت های آنرا یاداشت وبا RL مقایسه مینمایم مثلآ ستاب درستشن اولی گرفته قرئت

آنریاداشت مینمایم اگرقیمت قرئت یاداشت شده ازقیمت RL زیاد باشد به همان اندازه Filling مینمایم

وبرعکس Cutting 1 باشد و درجدول 1.20 است .. مینمایم مثلآاگر قیمت قرئت بدست آمده 0

درینجاه به اندازه 0.00 متر Filling مینمایم واگر قیمت قرئت بدست آمده 1.10 باشد درجدول 1.20

است درینجاه به اندازه 00 سانتی متر Cutting مینمایم به همین ترتیب درتمام ستیشن ها سرک

Cutting و Filling مینمایم .

Culvert&Dranige Exaction

کندکاری جویچه ها وبلچک ها به همین ترتیب انجام میشود .

مثلآ

تطبق میل Slop

مثلآ تطبیق 2% بین نقطه A و B

درقدم اول لیول دریک نقطه اختیار سیت یعنی عیارنموده بعدآ ستاب بالای نطقه آساسی سرک یعنی A

گرفته بعدآ قرئت آنریعنی Bs یاداشت وبعدآ فیصدی میل ضرب فاصله بین نقطه A و B مینمایم قیمت

بدست آمده درتطبق میل منفی با قیمت قرئت نقطه A جمع مینمایم قیمت بدست آمده درنقطه B تطبیق

مینمایم ودرمیل های مثبت از قیمت قرئت نقطه A تفریق مینمایم قیمت بدست آمده به نقطه B تطبیق

مینمایم . تمام میل های سرک ها ، کانال ها ، ساختمان ها وغیره به همین ترتیب تطبیق میشود .

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*