وروستي

گرفتن نقشه توپوگرافی سرک ها ساختمان ها کانال ها بل ها وغیره توسط توتل ستیشن

نقشه توپوگرافی را میتوانیم به دو میتود در یافت مینمایم

.1 گرفتن نقشه توپوگرافی توسط مینول میتود )دستی( Manual Method

.0 گرفتن نقشه توپوگرافی توسط توتل استیشن Total station

10 -20 cm

D = 054 – 153 m

گرفتن نقشه توپوگرافی توسط توتل استیشن Total station :

بخاطر گرفتن نقشه توپوگرافی نقاط ذیل را باید در نظر گرفت:

.1 ساختن بنچ مارک ها وگرفتن کوردینات آن ها

.0 عیار نمودن توتل ستیشن بالای بنچ مارک ها

.2 عملیه Resection بالای کوردینات بنچ مارک ها

.4 ساختن فولدر کاری یا Job

.0 معرفی نمودن کوردینات بنچ مارک ها به توتل استیشن

.6 گرفتن کوردینات نقاط مطلوب و Record نمودن ومعرفی تارګیت هایت یعنی ارتفاع تارګیت

ونام نقاط ها در توتل یعنی نقشه توپوگرافی

اگر در قیمت های ارتفاعی اشتباه باشد درآن صورت اشتباه در میلان سرک ،گولایی های عمودی و

در پر کاری وکندنکاری میشود.

اگر در قیمت های اندازه های افقی کدام اشتباح رخ بدهد در ان صورت جهت ومسیر سرک تغیر می

کند.

گرفتن کوردینات بنچ مارک توسط GPS :

درقدم اول GPS بالای بنچ مارک سیت یا عیار نموده بعدآ GPS راروشن نموده بعدآ 00 دقیقه بالای

بنچ مارک مانده تا ارتباط آن به ستلایت ها بشتر شود بعدآ به مینو رفته تنظیمات آنرا عیارنموده بعدآ به

Mark رفته Mark راانتر نموده وکوردینات آنرا یاداشت مینمایم . به همین ترتیب کوردینات بنچ

مارک دوم .

گرفتن کوردینات بنچ مارک ها بیدون GPS :

درقدم اول درساحه دو بنچ مارک ساخته بعدآ به آنها کوردینات اختیاری یا فرضی داده بعدآ بالای بنچ

مارک اولی یا بنچ مارک ستیشن توتل ستیشن سیت یا عیار نموده بعدآ به Page 1 رفت در page1 Coord راتوسط F4 انتر نموده بعدآ ستین اورنتشن Stn.Orentation راانتر نموده یک صفحه جدید

ظاهر میشود بعدآ درآن صفحه کوردینات بنچ مارک ستیشن وارتفاع آله معرفی نموده بعدآ توسط F3

Coord رادوباره انتر نموده بعدآ یک صفحه جدید دیگر طاظر میشود درآن صفحه کوردینات بنچ

مارک دوم یا بنچ مارک back side رامعرفی و ok مینمایم یک صفحه جدید دیگری ظاهر میشود

بعدآ تارگیت بالای بنچ مارک back side گرفته تلسکوب درقدم اول به نوک آن توجه و yes راانتر

مینمایم بعدآ تلسکوب به منشور آن توجه و obs راانتر مینمایم کوردینات جدید به روی سکرین توتل

ستیشن ظاهر میشود این کوردینات بدست آمده کوردینات بنچ بکساید میباشد . کوردینات فرضی قبلی

بنچ مارک بکسایدرا دیلیت نموده واز کوردینات جدید به دست آمده به خاطر گرفتن نقشه توبوگرافی

استفاده مینمایم . به خاطر گرفتن نقشه توبوگرافی باید کوردینات دقیق بنچ مارک ها گرفته شود تا دیتا

توبوگرافی دقیق به خاطر انجام بروسه دیزاین آماده شود اگر کوردینات بنچ مارک ها اشتبا شود مکمل

دیتا توبوگرافی اشتباه میشود ودیزاین همچنان اشتباه میشود درمسیر خود تطبیق نمی شود .

Resection method

به خاطر دریافت کوردینات بنچ مارک سومی ودریافت خطا کوردینات بنچ مارک ها از این میتود

استفاده میشود

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*