وروستي

دسروی کورنۍ دنده

AFGHAN INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

 Afghan Engineering Faculty

                   : Subject

   : ASSIGNMENT NO

Dear all

Answer the following 40 Questions it has 10 Marks and bring it due to 16/09/1395

Note: Only Hard Copy is Acceptable Written by hand is essential

Prepeared By: Ustad , Eng Merwais Saleh

Lecturer   OFFICE USE
Due Date      /     / Date Received      /         /
Prepared by   Approved Yes/No
Roll No.   Grade  

سوال : اله توتل ستیشن را تعریف نماید.

سوال دوم: اجزا سیستم توتل ستیشن را نام بګرید.

سوال سوم: بنجمارک و انواع ان را واضح دهید.

سوال چهارم: منابع غلطی در کار توتل ستیشن را واضح دهید.

سوال ششم: اصلاح کردن غلطی ها تصادفی دراندازه ګیری زاویه بافورمول و یک مثال واضح دهید.

سوال هفتم: اشتباهات در اندازه ګیری زاویه نام ببرید؟.

سوال هشتم: خط مبدا را تعریف کند؟

سوال نهم: جهت حقیقی چیست واضح دهید؟

سوال دهم : جهت قطبی چیست واضح دهید؟

سوال 11: موقعیت نسبتی یک نقطه زمانی تثبیت شده می تواند که .

سوال12 : دروقت اندازه ګیری زاویه به سه شرط اساسی نیاز است

سوال 13 : انواع زاویه ها افقی که درسروی زیاد معمول است عبارت اند از.

سوال 14 : فورمول زاویه های داخلی وخارجی یک چند ضلعی را بنوسید.

سوال 15: مجموعه داخلی یک 11 ضلعی مساوی میشود به؟

سوال 16: مجموعه خارجی یک 15 ضلعی مساوی میشود به ؟

سوال 17 : زاویه انحراف را در شکل واضح دهید؟

سوال18 : زاویه به طرف های چپ وراست را در شکل واضح دهید؟

سوال 19 : زاویه بیرنګ از صفر تا به چند قیمت میګرد ؟

سوال 20: زاویه ازیمت چیست و چی کدام رابطه را با زاویه بیرنګ دارد؟

   سوال 21 : زاویه های ذیل از ازیمت به بیرنګ تبدیل نماید.

  1. 235˚ 23″
  2. 12˚ 13′ 8″
  3. 108 ˚ 0′ 12″
  4. 290˚ 02′ 25″

سوال 22 : تریورس راتعریف ، هدف تریورس را بنوسد وهم بګوید که تریورس به چند نوع است؟

سوال 23 : لاتیتود و دپارچر و هم علامات ان را در شکل واضح دهید؟

سوال 24 : جدول تریورس ذیل را اصلاح دهید؟

Point

(1)

Measured interior

Angle

(2)

Multiples

Of average

Correction

(3)

 

Correction rounded

To 1″

(4)

Successive

Differences

(5)

Adjusted

Angle

(6)

A 231˚ 23′ 44″        
B 89˚ 03′ 31″        
C 101˚ 34′ 35″        
D 17˚ 12′ 58″        
E 100˚ 45′ 45″      
      ∑= 540˚00’00”

سوال 25 : جدول تریورس ذیل را اصلاح دهید؟

Point

(1)

Measured interior

Angle

(2)

Multiples

Of average

Correction

(3)

 

Correction rounded

To 1″

(4)

Successive

Differences

(5)

Adjusted

Angle

(6)

A 231˚ 23′ 20″        
B 89˚ 03′ 21″        
C 101˚ 34′ 15″        
D 17˚ 12′ 58″        
E 100˚ 45′ 55″      
      ∑= 540˚00’00”

سوال 26 : جدول تریورس ذیل را اصلاح دهید؟

Point

(1)

Measured interior

Angle

(2)

Multiples

Of average

Correction

(3)

 

Correction rounded

To 1″

(4)

Successive

Differences

(5)

Adjusted

Angle

(6)

A 231˚ 23′ 40″        
B 89˚ 03′ 31″        
C 101˚ 34′ 25″        
D 17˚ 12′ 58″        
      ∑= 360˚00’00”

سوال 27 : جدول تریورس ذیل را اصلاح دهید؟

Point

(1)

Measured interior

Angle

(2)

Multiples

Of average

Correction

(3)

 

Correction rounded

To 1″

(4)

Successive

Differences

(5)

Adjusted

Angle

(6)

A 231˚ 23′ 40″        
B 89˚ 03′ 31″        
C 101˚ 34′ 25″        
      ∑= 180˚00’00”

سوال 28 : منابع غلطی و اشتباهات را تریورس واضح دهید؟

سوال 29 : مساحت چیست و به چند طریقه ما مساحت یک شکل غیر منظم را پیداکرده میتوانم؟

سوال 30 : یک شکل که دارای سرحد غیرمنظم باشد رسم ومساحت ان را پیداکند؟

سوال 31: یک شکل که دارای سرحد منظم باشد را رسم و مساحت ان را پیدا کند؟

سوال32: سروی نقشه کشی ، سروی پلانمتری و سروی توپوګرافی را تعریف کند؟

سوال33: میتود های سروی نقشه کشی را واضح دهید؟

سوال34 : مقایس را تعریف و هم بګوید به چند طریقه نشان داده میشود وبه چند نوع است ؟

سوال 35 : فاصله بین دوو نقطه بین کاغذ نقشه مساوی به 30 سانتی متر است درصورتیکه مقیاس نقشه (10000/1) باشد فاصله بین همان دوو نقطه را در روی اراضی پیداکند؟

سوال 36 : خطوط کانتور چیست؟

سوال 37 : کانتور ها به شکل U وv به چی معنی است واضح دهید؟

سوال 38 : محل تقاطع تریورس به چی نام یاد میشود؟

سوال 39 : REM چیست ؟

سوال 40 : چطور میتوانم واحدات توتل ستیشن راتغیر نمایم ؟

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*