وروستي

چه کسی شایسته بندگی است ؟؟

نویسنده : فرزان خاموشی

از ویژگی ها و خصوصیات انسان که خداوند سرشتش را بر آن اساس قرار داده، فطرت خداپرستی یا خدا جویی است. یعنی اینکه انسان ذاتا خدا پرست هست و همیشه به دنبال معبود بوده و در طول تاریخ بشریت انسانهای بدون خدا وجود نداشته است. اما اینکه آیا واقعا بشر معبود به حقی که باید پرستیده شود را انتخاب کرده یانه حرف دیگری است. زندگی بشر این را ثابت کرده که بشر بدون معبود نمی تواند زندگی کند، لذا در راستای رفع این نیاز درونی هر کس معبودی را برای خود در نظر گرفته است. اما سوالی که اینجا مطرح هست این است که واقعا چه کسی شایستگی پرستش را دارد؟

این موضوع را از مبحث درون دینی با توجه به آیات قرآن پی می گیریم، هر چند شاید این سوال مطرح شود که اینگونه مباحث بهتر است از نگاه برون دینی به آن پرداخته شود تا مخاطب بهتر قانع شود اما از آنجا که نگاه ما بر این است که قرآن کتابی است که عقلها و نیز دلهای انسانها را خطاب قرار می دهد و اساسا منهج قرآن بر این نیست که از مخاطبین خود بخواهد کورکورانه از آن پیروی کنند بلکه قران آمده بین تعبد و تعقل رابطه ایجاد کرده و تکیه دیانت بر تعبد محض است ، قرآن این پندار را باطل نموده لذا در قرآن بیش از ۴۰ بار از خرد ورزی سخن رفته و به صورت های گوناگون مردم دعوت شده اند تا در کار دنیا و آخرت عقل گرایی کنند، گاهی فرموده افلا تعقلون و گاهی ان کنتم تعقلون و گاهی افلم تکونوا تعقلون و گاهی فهم لا یعقلون و لقوم یعقلون و دیگر اینکه این کتاب قرار است هدی للناس باشد وبرای قشر خاصی از انسانها نازل نشده، لذا خداوند در قران بیان می فرماید کسی استحقاق بندگی کردن را دارد که از اوصاف و توانمندی های خاص برخودار باشد اگر این ویژگی ها در کسی بود شایستگی پرستش را دارد که در آیات متعددی به این ویژگی ها اشاره شده من جمله :

۱- آن کس که پرستیده می شود باید آفریننده باشد چرا که او آگاهتر به مصالح خلق خود می باشد و می داند چه به نفع و چه به ضرر آنهاست. به این قضیه در سوره ی بقره آیه ۳۹، انعام آیه ۱۰۲ ، هود آیه ۶۱ ، اعراف آیه ۵۴ ، پرداخته شده است.
۲- آن که نفع و ضرر در دست اوست شایسته بندگی و پرستش دارد خداوند در سوره مائده آیه ۷۶، یونس آیه ۱۸ و مریم آیه ۴۲ به آن اشاره کرده است.
۳- آن کس که اختیار میراندن در اختیار اوست استحقاق بندگی را هم دارد. خداوند در آیه ۱۰۴ سوره یونس به ان اشاره کرده است.
۴- آن کس که رزق و روزی در دست اوست و فقط او می تواند رزق و روزی عطا کند شایستگی پرستش را دارد.  در آیه ۷۳ سوره نحل خداوند به این صفت اشاره کرده است.
۵- آفریننده آسمانها و زمین چه کسی است؟ آن کس می تواند مورد پرستش قرار بگیرد که در سوره مریم آیه ۶۵ و عنکبوت آیه ۵۶ و اعراف آیه ۵۴ به آن اشاره رفته است.
۶- و در مجموع تدبیر کل قضایای زندگی انسان و کل موجودات به چه کسی بر می گردد و عاقبت کارها و بازگشت نهایی به چه کسی برمی گردد؟ آن کس شایستگی بندگی و پرستش را دارد . در سوره هود آیه ۱۲۳ به آن اشاره شده است …..

اگر کسی از تمام این ویژگی ها برخوردار بود به حق سزاوار پرستش و بندگی است.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*