وروستي

December 11, 2016

کودکان گلخانه ای

وچک تر شدن خانواده‌ها در دنیای آپارتمان نشینی امروز از یک سو و روابط سرد معمول میان همسایه‌ها [...]

December 11, 2016 // 0 Comments

ریاضیات عمومی

سیت اعداد (Numbers sets): 1. سیت اعداد طبیعی (Natural Numbers sets): اعداد آند که از یک شروع میشود تا بی نهایت ادامه [...]

December 11, 2016 // 0 Comments

1 2