وروستي

ریاضیات عمومی

سیت اعداد (Numbers sets):

  1. 1. سیت اعداد طبیعی (Natural Numbers sets):

اعداد آند که از یک شروع میشود تا بی نهایت ادامه پیدا میکند سیت اعداد طبیعی به IN نشان داده میشود و عدد صفر شامل نمی باشد.

IN = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . . . }

  1. 2. سیت اعداد طبیعی (Complement Numbers sets):

اعداد آند که از صفر شروع میشوند تا بی نهایت ادامه پیدا میکنند سیت اعداد مکمل را به (W) نشان میدهند.

  1. 3. سیت اعداد تام 🙁 Integers Numbers sets)

سیت اعداد آند که شامل اعداد مثبت تام، منفی تام و صفر باشد سیت اعداد تام را به حرف (I) نشان میدهند.

.4 سیت اعداد ناطق :(Rational Numbers sets)

اعداد آند که به شکل کسر عام نوشته شود سیت اعداد ناطق به (Q) نشان داده میشود.

  1. 5. سیت اعداد غیر ناطق :(Irrational numbers sets)

اعداد آند که به شکل کسرعام نوشته نشود و سیت اعداد غیر ناطق را به نشان میدهند.

.6 سیت اعداد حقیقی (Real Numbers sets):

اعداد آند که از اتحاد سیت های ناطق و غیر ناطق تشکیل شده باشند و به (IR) نشان داده میشود.

 

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*