وروستي

استاد انجینر میرویس صالح (دسروی سوالونه او جوابونه)

 (دسروی سوالونه او جوابونه)

لمړۍ پوښتنه : د ټوټل سټیشن اله تعریف کړئ.

ټوټل ستیشن هغه برقی اله ده چی د هغی په مرسته له یوی معلومی نقطی څخه نوری نقطی او یا سیکشنونه د شرق او شمال په افقی فاصلی سره او همدارنګه عمودی فاصلی نظر د بحر سطحی ته تعینولای شو.

دوهمه پوښتنه: د ټوټل سټیشن د اجزاو نومونه واخلئ.

 1. ټوټل ستیشن
 2. راډ ((Prism
 3. دری پایی  (Tripods)
 4. GPS

 دریمه پوښتنه:  بینچ مارک او ډولونه یی واضح کړئ.

بینچ مارک هغی معلومی نقطی ته ویل کیږی چی له ختیځ لویدیځ او د بحر له سطحی څخه یی فاصله معلومه وی .                                        بینچ مارک په دوه ډوله ده

 1. اساسی بینچ مارک :

 د پروژی په اوایلو کی جوړیږی چی یوه ته یی ستیشن او بل ته یی بکسایت وایی.

 1. فرعی بینچ مارک :

 د پروژی په جریان کي په هموارو ساحو کی په هر ۵۰۰ څخه تر ۱۰۰۰ متری پوری جوړیږی.

څلورمه پوښتنه:  د ټوټل سټیشن په کار کي د غلطیو منابع واضح کړئ.

 • د آلی غلطی
 • د طبیعی عواملو له امله غلطی ( باد ، حرارت تاثیرات ، انکسار ، د پایو کښیناستل)
 • انسانی غلطی

شپږمه پوښتنه: د زاویو په اندازه کولو کي د تصادفی غلطیو اصلاح کولو فورمول او یو مثال سره واضح کړئ.

مثال : یوه زاویه دري ځله direct او دري ځله reverse د Lexica TPS300 ټوټل سټیشن پواسطه اندازه شوی د زاویی غلطی پیداکړئ.

N=6

EDIN = 2

اوومه پوښتنه: د زاویي په اندازه کولو کي د اشتباه ګانو نومونه واخلئ؟.

 • په غلطه نقطه د آلی سیټ کول.
 • قیمت غلط لیکل یا غلط لوستل.
 • د نقطی آخیستلو په وخت کی د سترګی نامناسب فوکس.
 • د نقطی آخیستلو او یا قیمت لوستلو په وخت کی په آله باندی تکیه کول او یا لاس ورباندی ایښودل.

اتمه پوښتنه:  د مبدا خط تعریف کړئ ؟

مبداء خط عبارت له هغه ثابت خط څخه دی چی په سروی کی د مطلوبو نقطو ترمنځ د خطونو نسبتی استقامت نظر هغه ته تعیین او اندازه کیږی.

په سروی کی د مبداء خط ته قطبی جهت وایی

نهمه پوښتنه: حقیقي جهت څه شی ده واضح یي کړئ ؟

 حقیقی جهت له هغه خط څخه عبارت دی چی د ځمکی په محوری استقامت واقع ده.

لسمه پوښتنه : قطبي چهت څه شی ده واضح یی کړئ؟

 قطبی جهت هغه استقامت ته ویل کیږی چی مقناطیسی عقربه یی په آزاد حالت کی اختیار کړی کله چی د مقناطیسی عقربی د انحراف زاویه د حقیقی جهت څخه ختیڅ طرف ته وی مثبت او لویدیځ طرف ته منفی نیول کیږی.

11 پوښتنه : د یو نقطی نسبتي موقیعت هغه وخت تعینولی شو چي  .

 د یو نقطی نسبتی موقیعت هغه وخت تعینولای شو چی

 • له یوی معلومی نقطی څخه فاصله او جهت معلوم وی .
 • له دوه معلومو نقطو څخه یی جهت معلوم وی .
 • له دوه معلومو نقطو څخه یی فاصله معلوم وی .

12 پوښتنه: د زاويي د اندازه کولو په وخت کي دري اساسي شرطونو ته اړتیا ده .

 1. د مبدا د شروع خط
 2. د حرکت طرف
 3. د زاویی قیمت

13 پوښتنه:  د افقي زاویو ډولونه چي په سروي کي زیات معمول دی عبارت دي له.

 1. داخلی زاویه
 2. ښی طرف ته زاویه
 3. انحراف زاویه
 4. بیرنګ زاویه
 5. ازیمنت زاویه

14 پوښتنه: د یو څو ضلعي د داخلي او خارجي زاویو فورمولونه ولیکئ.

داخلي زاویومجموعه                                           (n-2)180

          خارجي زاویو مجموعه                                                 (n+2)180

15 پوښتنه:  د یو 11 ضلعي داخلی مجموعه مساوي کیږي په؟

N = 11                           (n-2)180 = (11-2)180 = 1620

16 پوښتنه: دیو 15 ضلعي خارجي زاویو مجموعه مساوي کیږي په ؟

N = 15                                     (n+2)180 = (15+2)18 = 3060

17 پوښتنه :  د انحراف زاویه په شکل کي واضح کړئ؟

18 پوښتنه : د ښي طرف او چپ طرف زاویي په شکل کي وښایاست ؟

19 پوښتنه : بیرنګ زاویه له صفر څخه تر څو درجو قیمت اخلی ؟

د بیرنګ زوایه له 0 درجو څخه تر 90 درجو پوری قیمت آخلی.

20 پوښتنه:  ازیمت زاویه څه شی ده اوله بیرنګ زاویی سره څه رابطه لري ؟

 ازیموت زاویه هغه افقی زاویه ده چي یو خط یي له شمالي یا جنوبي قطب سره جوړوي

21 پوښتنه : لاندي زاویی له بیرنګ څخه په ازیموت واړوئ.

 1. 235˚ 23″                              S 55˚ 23′ W
 2. 12˚ 13′ 8″                              N 12˚ 13′ 8″ E
 3. 108 ˚ 0′ 12″ S 71˚ 59′ 48″ E
 4. 290˚ 02′ 25″ N 69˚ 59′ 35″ W

22 پوښتنه : تریورس تعریف کړې، د تریورس هدف ولیکئ او هم ووایاست چي تریورس په څو ډوله ده؟

  تریورس عبارت له یو سلسله خطونو څخه دی چي هر یو یی معلوم اوږد والی لري او د معلومو زاویو پواسطه یو له بل سره وصلیږي.

هدف : تریورس د زیاتو موخو لپاره استعمالیږي لکه

 • په اراضي سروی کي د حدودو معلومولو لپاره
 • د توپوګرافي نقشي د جوړولو لپاره د کنترولی نقطو تثبیت
 • د ساختمان، سرک، پټلۍ، کانال او اوبو رسوني لپاره د سروي تطبیق او موقیعت معلومول
 • د فوتو کرامتری سروی لپاره د ځمکي د کنترولي نقطو تثبیت

تریورس ډولونه : تریورس په ډوله ده

 • خلاص تریورس
 • چي له نامعلومي نقطی شروع او په نامعلومه نقطي پوري وصل شي.
 • چي له نامعلومي نقطي شروع او په معلومي نقطي پوري وصل شي.
 • چي له معلومي نقطي شروع او په نامعلومي نقطي پوري وصل شي.
  • تړلی تریورس
 • چي له معلومي یا نامعلومي نقطي شروع او بیرته په همدي نقطي وصل شي.
 • چي له معلومي نقطي شروع او بیرته په یوه بلي معلمومي نقطي پوري وصل شي.

23 پوښتنه : لاتیتود ، دپارچر او علامي یي په شکل کي واضح کړئ ؟

 لاتیتود :        د هغه خط له عمودي مرکبي څخه عبارت دی چي د شمال یا جنوب په استقامت وي.

                   د قرارداد مطابق شمال استقامت مثبت او د جنوب استقامت منفی فرض شوی.

دپارچر :         دهغه خط له عمودي مرکبي څخه عبارت دی چي دختیځ یا لویدیځ په استقامت وي.

                   دقرارداد مطابق ختیځ استقامت مثبت اود لویدیځ استقامت منفی فرض شوی.

24 پوښتنه : د لاندي تریورس جدول اصلاح کړئ؟

Point

(1)

Measured interior

Angle

(2)

Multiples

Of average

Correction

(3)

 

Correction rounded

To 1″

(4)

Successive

Differences

(5)

Adjusted

Angle

(6)

A 231˚ 23′ 44″ 6.6 7 7 231 23 37
B 89˚ 03′ 31″ 13.2 13 6 89 03 25
C 101˚ 34′ 35″ 19.8 20 7 101 34 28
D 17˚ 12′ 58″ 24.4 24 5 17 12 53
E 100˚ 45′ 45″ 33 33 8 100 45 37
540 00 33   33 ∑= 540˚00’00”

25 پوښتنه : د لاندي تریورس جدول اصلاح کړئ؟

Point

(1)

Measured interior

Angle

(2)

Multiples

Of average

Correction

(3)

 

Correction rounded

To 1″

(4)

Successive

Differences

(5)

Adjusted

Angle

(6)

A 231˚ 23′ 20″ 2.2 2 2 231 23 22
B 89˚ 03′ 21″ 4.4 4 2 89 03 23
C 101˚ 34′ 15″ 6.6 7 3 101 34 18
D 17˚ 12′ 58″ 8.8 9 2 17 13 00
E 100˚ 45′ 55″ 11 11 2 100 45 57
539 59 49   11 ∑= 540˚00’00”

26 پوښتنه : د لاندي تریورس جدول اصلاح کړئ؟

Point

(1)

Measured interior

Angle

(2)

Multiples

Of average

Correction

(3)

 

Correction rounded

To 1″

(4)

Successive

Differences

(5)

Adjusted

Angle

(6)

A 231˚ 23′ 40″ 44.75 45 45 03 38 186 20 02
B 89˚ 03′ 31″ 89.5 90 45 03 39 43 59 52
C 101˚ 34′ 25″ 134.25 134 44 03 38 57 30 47
D 17˚ 12′ 58″ 179 179 45 03 39 -28 09 19
539 14 34     ∑= 360˚00’00”

27 پوښتنه :  د لاندي تریورس جدول اصلاح کړئ؟

Point

(1)

Measured interior

Angle

(2)

Multiples

Of average

Correction

(3)

 

Correction rounded

To 1″

(4)

Successive

Differences

(5)

Adjusted

Angle

(6)

A 231˚ 23′ 40″        
B 89˚ 03′ 31″        
C 101˚ 34′ 25″        
      ∑= 180˚00’00”

28 پوښتنه : د تریورس د غلطۍ او اشتباه منابع واضح کړئ ؟

په تریورس کي غلطي

·        چي لمر یا سیوری وی

·        صرف پورتنۍ برخه ولیدل شي

·        اله او راډ له یو بل سره نژدي وي

·        اله او راډ له یو بل څخه ډیر لري وي

·        د نقطي د فوکس په وخت کي سترګه لمر ته مخامخ شي

·        د زاویی او فاصلي په لیدلو کي تیروتنه

په تریورس کي اشتباه

·        په یو نامعلوم سټیشن نقطه اخستل اویا پري فوکس کول

·        په اشتباه طرف دوران کول

·        د ښي طرف او چپ طرف زاویو کي اشتباه کول

·        په یاداشت نیولو کي اشتباه

 

29 پوښتنه : مساحت څه شی ده  اوپه څو طریقو د غیر منظم شکل مساحت پیدا کولی شو؟

30 پوښتنه : یو غیرمنظم سرحد لرونکی شکل رسم کړئ او مساحت یی پیدا کړئ ؟

31 پوښتنه:  یو منظم سرحد لرونکی شکل رسم کړئ او مساحت یی پیدا کړئ ؟

32 پوښتنه:  نقشه کشی سروي ، پلانمتری  سروی او توپوګرافی سروي  تعریف کړئ ؟

نقشه کشي سروي:

له هغه عملیي څخه عبارت ده چي د ځمکي په سر د ټولو طبعی او مصنوعی شکلونو د ارتفاعی او افقی نسبتي موقیعت د تعینولو لپاره پکاریږي. اوهمدارنګه د ځمکي د سطحي ظاهري شکل د معلومولو لپاره هم استعمالیږي.

پلانمتري سروي:

چي صرف د (x-y) په سطح د شکلونو افقي فاصلي وښئي، یعني افقي موقیعت ښئي.

          ټوپوګرافي سروي: چي د افقي فاصلو سربیره د ځمکي ظاهریی شکل

33 پوښتنه :  د نقشه کشي سروی میتودونه واضح کړي؟

 د نقشه کشی سروی په دری طریقو تر سره کیږی.

 • د ځمکی په سطحه نقشه کشی سروی د ځمکنی وسایلو په واسطه له ټوټل ستیشن او نور
 • د نقشه کشی سروی د هوا لاری د هوایی انځورونو او نورو وسایلو په واسطه
 • نقشه کشی سروی د پورتنی دوا‌ړو میتودونو څخه په مختلط ډول سره

په وړو پروژو کی په لوی مقیاس سره لومړی میتود

او په لویو پروژو کی په کوچني مقیاس سره دوهم میتود استعمالیږی.

34 پوښتنه :  مقیاس تعریف کړۍ ، ډولونه یی ووایاست  او په څو ډوله ښودل کیږي؟

ځواب :

35 پوښتنه:  په نقشته کي د دوه نقطو تر میځ فاصله 30 سانتي متره ده، که د نقشی مقیاس ( یو پر لس زره) وي د نوموړو دوو نقطو تر منځ فاصله د ځمکي پر مخ  پیدا کړئ؟

36 پوښتنه  : د کانتورخطونه څه شی دي ؟

 کانتور خطونه خیالی خطونه دی چی د یو ډول ارتقاع لرونکی نقطی سره وصلوی .

په نقشه کی کانتو خطونه د دوو نقطو تر منځ د انترپولیشن پواسطه چی ارتفاع او موقیعت یی معلوم وی رسمیـږی

37 پوښتنه : کانتورونه د U او  v په شکل په څه معني دي واضح یی کړئ ؟

 په کانتورونو کی تیغی او لوړی په  U سره ښودل کیږی.

په کانتورونو کی در ی او ژوری په Vسره ښودل کیږی.

38 پوښتنه:  د تریورس د تقاطع محل په څه نامه یادیږي ؟

39 پوښتنه : REM څه شی ده ؟

40 پوښتنه  : د ټوټل سټیشن واحدات څه ډول تغیرولی شو؟

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*