وروستي

یو یا دوه یې افـــــلاطـــــون او سکنــــدر شــــي

زموږ ویاړ ، زموږ تاریخ

بې حسابه څاڅکي توی پـــــه بحــــــرو بر شـــي

لــــه لکــــــونـــــو کـــــــروړونو یو ګو هر شـــــــي

رنــــګ په رنـــګ ګـــلان پیداشي غرو رغو کې

پکې یو نیم دلیلا دپـــــیـــــکي تــــه ور شـــــــي

مرغـــــلـــــرې ډیــــرې وځــــي لـــــه دریـــــابــــــــه

ځینـــــې ځینــــــې ښـــــکلو پیغلـــو ته زیور شي

په عمرو اورونـــه بـــــل پـــــه یـــــوه ځــــــای وي

څو پیــــدا په ســـــرو لمبو کې سمنــــدر شـــــي

عالمــــونه پیــــــداکیــــــږي بـــــې حســــــابــــــه

په دنیا کې دڅو تنــــو تــــاج پـــــه ســــــرشــــــي

مینــــدی راوړي ډیــــر زامـــــن ډیــــر اولادونــه

یو یا دوه یې افـــــلاطـــــون او سکنــــدر شــــي

جودانې قدر یو لعـــــل پکــــــې پیـــــداشــــــــي

نــور همـــــه واړه دتــــــورو کاڼـــــو غـــــرشـــــــي

په هر سره رنګ ســــرخــرويي نه شـــــي حاصله

هسې نه چې په رنګ سور شي نو سره زرشـــــي

یوه کور کـې پیــــــداکیــــــــږي اولــــــوئيـــــــږي

یو ئې ګوره ابراهیــــم اوبـــــل ئـــــې آذرشـــــــــي

فرعونان دخدايــــــي دعـــــوې اغـــــــاز کــــــړې

یو ماشـــوم دخـــــدای له لـــــوري مقــــررشـــــي

چـــــې طلسم کانـــــدي مــــــات دســـــرکشـــانو

ډیـــــر بتـــــان بـــــت پـــــرســــتان زیر و زبر شي

کاهنان یــــې دراتـــــګ خـــــوبـــــونـــــه وینـــــي

ظالمانــــــو ته پیـــــــدا دســــر خـــــطــــــرشــــــي

لا پیدا په جهان نـــــه وي نـــــــه یـــــې نـــــوم وي

زلـــــزلــــه ګــــــده پـــــه کــــــور دستمـــــګر شي

لوی جهاد له معصیت ســـــره شـــــــروع کـــــړي

په دنیا کې غرق فرعون هم یې لښــــــکر شــــــي

څوک چې حق اوحقیقت پــالـــــي دنیـــــا کــــــې

یوه وخت کې وي موسی بل وخت عمــــر شــــي

داســــلام دطــــــوفــــــانـــــي بیـــــــړۍ دپـــــــاره

لکــــــه نــــوح لـــوی کشتیـــبان قـوي لنګر شي

دخـــــلقـــــت لــــــه کار خــــانـــــې نه کلـــه کـــــله

په جهان پیدا یو بـل شــــــانــــــې بشـــــر شــــــي

چې رڼا یې په ملکــونــــــو کــــــې خپــــــریــــــږي

ټول عـــــالــــم لره څرګــــند ه لکه لمـــــر شـــــــي

دکونړ دلـــوړو غـــــــرونو پـــــــــه لمـــــن کـــــــې

نابغه فرزند پیدا دسیـــــد ســـــفــــــدر شــــــــي

پښتنه مور هسې زوی واخلـــــي پـــــه غیـــږکې

چې ددهر او جهــــان نـــــامـــــي پســــــر شــــــي

ډیر پوهان ورته سرټيټ په شـــاګــــردی کـــــړي

ډیر شاهان یې په تعظیم مخـــــې تــــــه ورشـــي

همیشه یې قـــــــدر کیـــــږي پـــه عالــــــم کـــــې

څوک چې لوی په علم وفضـل او هنـــــر شــــــي

هســــی نــــوم هســــی نشـــــان ئــې شي په برخه

چــــې لوی فخر دملت او خپــــــل ټبـــــــر شـــــي

په شاهي لویو قصـــــرو کــــــې نه ځـــائيــــــږي

لوی کور غواړي چــې اوار دده بستــــــر شــــــي

ټول جهان ورباندې تنګ شي لـه نـــــا کامــــــــه

اواره لکــــه نسیــــم پـــــه بـــحـــــــرو بـــــر شــي

ترکیه ، مصرو لندن ، فارس و پــــاریس کــــــې

ارام نه مــــــومــــي هــــر لـــــــور ته یــې سفر شي

سرګردان وي پـــــه جــــهــــــان هغــــــه مړونـــــه

چــــې د ټـــــول جهـــــان غمـــــونه یې په سر شي

ســــر یــــې مـــه بوله بل نوم ور لــــــره بــــــویـــــه

چــــې پیــــدا پکـــــې لوی فکر لکـــه غـــر شي

نـــه دی مړ لوی پهــــلـــوان ددې جـــــهــــان دی

هغه څوک چې ځمکې تـــل نــــه رابهـــــر شـــــي

قیامــــت نه وي ســــر راپـــورته کـړي له خاورو

راروان په لـــور دخپـــــل اصلــــي مقــــر شــــــي

په رښتیا چې حق په خپل ځای قرار مــــومــــي

دپښتون سید ارام پــــه خپـــــل بستـــــر شـــــي

دې تابوت کې دپښتون ډیــــر خــــاطـــــرات دي

چې یې ګورم بل عالم مې پــــــه نــــظـــــر شـــــي

څوک چې وریې شـــي مزار تــــه کــــه بینــــا وي

ورته بیـــــرتــــه به دپـــــوهــــې لوی دفتــــر شـي

ددې خــــاورو دورنمــــــا تـــــه نظـــــر بـــــــویـــــه

که دې کله په دې لار بـــــانـــــدې ګـــــذر شــــــي

ښــــــکاره کیږي کار نامې ډیـــــرې نامــــــدارې

ستــــر ګـــــور تـــــه آیینـــــه دســـکنـــــدر شـــــي

لوی عظمت ، شانو شوکت راځي خاطــــر تـــــه

لوړ فکرونه ، لوړ خیالــونــــه مصـــــور شــــــي

په یوه موټی سپـــیــرو خــــــاورو کـــــې ګـــــوره

دتمام جهــان بهــــــار پـــــټ او مضمــــر شــــــي

هسې شانې هنګامــې شــــــي پکـــــــې غلـــــی

چې غوغا ورځنـې جـــــوړه پـــــه محــــشر شــــي

لوی داستان، لویه قصـه لــــري پـــــه زړه کـــــې

که ددی خاورې له حالـــــه څـــــوک خبـــــرشــــي

پښتانه به ورنـــــه اخـــــلــــي الــــــهــــامـــــونـــــه

تیر دَورونه به ئې مخـــکـــــې لـــــروبـــــر شـــــي

دی زیارت کــــې وینــــم بــــل راز تا ثـــیرونـــــــه

دلــــتـــه مـــــه کــــــوی واړه واړه ســــــــوالـــــونه

ارواښاد ګل پاچا الفت

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*