وروستي

نامګذاری سرکها نظر به اراضی (Terrain Classification)

نامګذاری سرکها نظر به اراضی (Terrain Classification)

مشخص کردن اراضی که از آن مسیر سرک عبور میکند از کارها و فکتورهای مهم شمرده میشود بخاطریکه نظر به اراضی مشخصات تخنیکی سرک خصوصا مشخص کردن جیومتری یا اجزای هندسی سرک تعین میګردد.

اینکه چګونه سرکها نظر به اراضی نامګذاری میشود قرار ذیل وضاحت داده میشود:
1- اګر میل اراضی بین (0 to 10 %) فیصد یا (More than 1 in 10) باشد، این اراضی ، اراضی هموار میباشد و سرک که از این ساحه عبور میکند بنام سرک هموار یا (Plain Road or Plan Terrain) یاد میګردد.
2- اګر میل اراضی بین (10 to 25%) فیصد یا (1 in 10 to 1 in 4) باشد، این راضی، اراضی تپه زار میباشد و سرک که از این ساحه عبور میکند بنام سرک تپه یی یا (Rolling Terrain or Rolling Road) یاد میګردد.
3- اګر میل اراضی بین (25 to 60%) فیصد یا (1 in 4 to 1 in 1.67) باشد، این اراضی، اراضی کوهستانی میباشد و سرک که در این قسم اراضی ساخته میشود بنام سرک کوهستانی یا (Mountainous Road or Mountainous Terrain) یاد میګردد.
4- اګر میل اراضی بیشتر از 60 فیصد باشد (More than 60%)، این اراضی، ارضی تند میباشد و سرک که در این قسم اراضی ساخته میشود بنام سرک در اراضی تند یا (Steep Terrain or Steep Road) یاد میګردد.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*