وروستي

فضيلت وثواب عبادات واعمال نيكو در دهه اول ذي الحجه

در اين روزها مسلمانان جهان در يكي از روزها و مواسم برزك وعظيم وپر فضيلت داخل مي شوند كه نزد الله متعال مقام ومنزلت عالي دارد كه عبارت از ده اول ماه ذي الحجه ميباشد، ونظر به اهميت ديني اين روزها فقهاء اين ده اول ماه ذي الحجه را ” خير أيام الزمان” ناميده اند يعني بهترين روزهاي سال زيرا كه عبادت اين روزها يكي از فرصتهاي خوبي است براي سبقت وپيشتازي وتنافس در عبادت واعمال نيكو وكارهاي خير وتجارت ايماني بخاطر كسب ثواب آخرت.

نصوص قرآن وسنت به تواتر رسيده كه دلالت به با فضيلت وپر بركت بودن اين روزها ميكند، الله متعال در قرآن كريم به اين روزها قسم ياد نموده وفرموده است :” وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، والشفع والوتر “
به سپيده ‌دم صبحگاهان قسم و به شبهاي دهگانه سوگند و به جفت و تاق قسم.
ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه در تفسير اين آيه كريمه فرموده است كه : ” والليالي العشر” شبهاي دهگانه اول ذي الحجه است ” والوتر” روز عرفه است كه مصادف روز نهم اين ماه مبارك است، ” والشفع” روز دهم ذي الحجه است كه يوم النحر وروز عيد اضحى ناميده مي شود..

ودر اين روزها با عظمت يكي از اركان مهم دين مبين اسلام كه عبارت از حج است نيز ادا ميگردد.
در حديث صحيح صحابي جليل القدر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايت نموده كه رسول الله صلى الله عليه وسلم چنين فرموده است:

” ما من أيام العمل الصالح فيهن، أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ولم يرجع من ذلك بشيء”

هيچ روزی نيست که در آن عمل صالح نزد الله متعال محبوب تر از اين روزها باشد، يعنی روزهای دهه اول ذي الحجه. صحابه كرام اين مجلس سوال نمودند كه : اي پيامبر الله حتی جهاد فی سبيل الله؟ فرمود: و حتی جهاد فی سبيل الله، مگر مسلماني که با مال وجان خود در راه الله متعال خارج شود و هيچ چيزی از آن را باز نگرداند با خود يعني در در سنگر جهاد شهيد شده باشد وخود فداي دين نموده باشد با مال وجان خود.

در عين حال روزه گرفتن در اين روزها فضيلت وثواب زياد دارد وسبب مغفرت گناهان دو سال مي شود خصوصا روزه روز عرفه يعني نهم ذي الحجه، البته اين خصوصيت براي مسلماني است كه در ميدان عرفات بخاطر اداي ركن حج بسر نبرد، يعني روزه اين روز بر حاحيان سنت نيست، زيرا آنها اصلا از اين فضيلت بخاطر حج خود بهره مند ميشوند .

رسول الله صلى الله عليه وسلم در حديث صحيح فضيلت روزه گرفتن روز عرفه را چنين بيان داشته است:
“صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية”

هنگاميكه در مورد روزه روز عرفه سوال شد فرمود: روزه اين روز جبران و کفارۀ گناهان سال گذشته و سال جاری می باشد.
وروز دهم ذي الحجه كه يوم النحر ناميده مي شد اولين روزهاي عيد اضحى بوده كه در آن قرباني كه يكي ازعبادات مالي مهم دين مبين اسلام است نيز ذبح ميگردد.

الله متعال ما را توفيق عمل نصيب كند كه اين روزهاي مبارك وبابركت وپر فضيلت را غنيمت شمرده واز آن استفاده درست كرده بتوانيم .

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*