وروستي

ام عماره: زن مجاهدی که در روز اُحد از پیامبر ص دفاع کرد