وروستي

جوانان الگو

د دوستانو ډولونه

لیکواله: انیسه «غزنوی» دوستان په درې ډوله دي: هغه چې زړه او مال یې ستا په اختیار کې دی، د داسې [...]

October 1, 2017 // 0 Comments

1 2 3