وروستي

آتم درس -تفخيم او ترقيق

آتم درس -تفخيم او ترقيق

د «را» د حرف احکام : ۱- د “را” توری که چيری زور يا پيښ ولري يا د “را” حرف خپله ساکن مخکې حرف يې [...]

نوومبر 16, 2016 // 0 Comments