وروستي

آرزومندی شاه امان الله برای ترقی افغانستان به قلم یک جاسوس انگلیس