وروستي

آيا بستن لوله رحم برای جلوگيري از بارداري حرام است؟