وروستي

آيا د تراويح لمونځ په تېزی او بيړه کول جايز دی د