وروستي

آيا مرد مي تواند خودش را با سائر اعضاي بدن زنش بجز مقعد ارضاء نمايد؟