وروستي

آیا از سلف صالح در مذمّت و نکوهش علم کلام و پرداختن به آن