وروستي

آیا اسلامي ثقافت او جوماتونه تروریستان زیږوي؟