وروستي

آیا دنورو ژویو (حیواناتو) روح هم مَلَکُ الموت قبض کوي؟