وروستي

آیا قند موجود در میوه جات موجب افزایش وزن می شود؟