وروستي

آیا په دې پوهېږې چې تمساح هم د غاښ طبیب لري؟!