وروستي

آیا پیریان رښتیا ښځې نیسي او زوروي یې؟ که رښتیا وي علاج یې څه شی دی؟