وروستي

آیا کسی که نماز نمی خواند را میتوان به تعیین تکفیر کرد؟