وروستي

از طریق جادو با دختری ازدواج كرده آيا نكاح شان درست است از نظر شريعت؟