وروستي

استاد مرویس «صالح»له محصلینو سره په کاري ساحه کې.