وروستي

اسلامي دعوت اوومه قاعده

اسلامي دعوت اوومه قاعده

اومه قاعده : څيړنه او ثبوت او بيړه نه کول : په نيکو کارونو امر او له بدو کارونو څخه منع کوونکی به [...]

December 8, 2016 // 0 Comments