وروستي

افغانستان کې ۱۷۳۱ نارینه ۳۵۵ مېرمنې د ایډز په رنځ اخته دي