وروستي

افغان حاجیان د تېرو کلونو په پرتله له آسانتیاوو سره د بیت الله شریف زیارت کوي!