وروستي

افغان دارالعلوم کې د پګړۍ تړلو په وياړ ستره غونډه وشوه