وروستي

اقسام جهاد و همچنان حکم انتحار را در اسلام شرح دهید؟