وروستي

امیر ترکی الفیصل : حکومت ایران در ریختن خون نیم میلیون سوری مستقیماً دست داشته است