وروستي

انتقال معلومات یعنی کوردینات از توتل استیشن به کمپوتر