وروستي

انداختن ادويه درچشم به روزه دار چه حكم دارد ؟