وروستي

اولادونو ته په صبر توصيه او هغوی ته د هدايت دعا :