وروستي

اول – په دور نبوي صلی الله عليه وسلم کې د قرآن کتابت