وروستي

ایا دزېږیدو نیټه اوتاریخ په ژوندیا اخلاقو کې اثرلري کنه ؟