وروستي

ایران وروسیه را مسئول کشتار غیرنظامیان در حلب دانست