وروستي

بازگشت خونبار نیروهای خارجی به میدان جنگ در افغانستان