وروستي

بدعت در جامعه مسلمین

بدعت در جامعه مسلمین

بر مسلمانان واجب است که از امور بدعی و نوظهور در دین بر حذر باشند و به قرآن و سنت چنگ بزنند، چرا [...]

December 8, 2016 // 0 Comments