وروستي

برگزاری تجمع اعتراضی از سوی جنبش موسوم به “رستاخیز تغییر” در کابل