وروستي

بیایید! با هم همدست شویم!

بیایید! با هم همدست شویم!

نویسنده: مرحوم مولوی محمد یونس خالص روزها میگذرد فرد فرد ما مصروفیت دارد هر کس به اصطلاح هر کله [...]

July 22, 2017 // 0 Comments