وروستي

تا چه مدت زن و شوهر مي توانند از همديگر دور باشند؟