وروستي

تعیین جنسیت جنین به دلیل بیماری ارثی که تنها جنس مؤنث را درگیر می کند