وروستي

تقليد اگر بمعنای استفاده از فقه وعلم شرعی علمای راستين باشد يک عمل مستحب است